CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chọn năm
STT Thông tin dành cho nhà đầu tư Ngày đăng
1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 11-06-2021 Tải xuống
2 Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. 27-05-2021 Tải xuống
3 Nghị quyết HĐQT vv lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 20-05-2021 Tải xuống
4 Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021 11-05-2021 Tải xuống
5 Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Ngân hàng 28-04-2021 Tải xuống
6 Công bố thông tin giao dịch cổ đông nội bộ 16-04-2021 Tải xuống
7 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 31-03-2021 Tải xuống
8 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ 26-03-2021 Tải xuống
9 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 26-03-2021 Tải xuống
10 Công bố giao dịch của người nội bộ 17-03-2021 Tải xuống